Quy tắc đặt tên

Khi bắt đầu những bước chân bôn tẩu đầu tiên, quý đồng đạo ai cũng nghĩ cho nhân vật mình một cái tên thật riêng, thật đặc biệt. Tuy nhiên, quý đồng đạo phải tuân theo một số quy định của Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D khi đặt tên cho nhân vật như sau:

Quy định về ký tự đặt tên nhân vật

  • Ký tự đặc biệt: Chỉ dấu gạch dưới "_"
  • Các chữ cái thường + hoa có dấu:
áàảãạắằẳẵặấầẩẫậ éèẻẽẹếềểễệ íìỉĩi ̣óòỏõọốồổỗộơớờởỡợ úùủũụứừửữự ýỳỷỹy
ÁÀẢÃẠẮẰẲẴẶẤẦẨẪÂ ̣ÉÈẺẼẸẾỀỂỄÊ ̣ÍÌỈĨI ̣ÓÒỎÕỌỐỒỔỖỘƠỚỜỞỠỢ ÚÙỦŨỤỨỪỬỮỰ ÝỲỶỸYỴ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz đ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Đ

Quy định chung

  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ phiên bản 3D cũng như của công ty phát hành.
  • Nghiêm cấm đặt mọi tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG.
  • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
  • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.

Những nhân sĩ nào vi phạm sẽ bị xóa bỏ nhân vật, trong trường hợp nặng hơn, có thể sẽ khóa tài khoản vi phạm và sẽ khước từ mọi khiếu nại hay bồi thường trong trường hợp này.

X
Khảo sát khách hàng